KVALITETSPOLICY

AB Säffle Varmförzinknings verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att kundernas krav, behov och förväntningar uppfylls.
Detta innefattar såväl produktkvalitet som service och övriga kontakter.

Verksamheten skall präglas av att göra rätt i varje steg i alla delar av företagets verksamhet. Detta uppnås genom att alla i företaget gemensamt strävar mot ständiga förbättringar i verksamheten. Medarbetarna betraktar sina kollegor som kunder som får sina behov av fullgott arbete för vidareförädling uppfyllda.

SS-EN ISO 9001 kombinerat med produktkvalitet enligt SS-EN ISO 1461
Kvalitetsarbetet strävar ständigt mot en ökad kvalitetssäkerhet och mot att uppfyllda mätbara kvalitetsmål.

MILJÖPOLICY 

AB Säffle Varmförzinkning har en ambition att processen på företaget skall bedrivas på ett resurssnålt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt och minska våra utsläpp i mark, vatten och luft.

AB Säffle Varmförzinkning skall ständigt förbättra sin verksamhet utifrån miljösynpunkt. Detta innebär att vi fortlöpande skall utvärdera vilken miljöpåverkan vår verksamhet medför samt arbeta med att förbättra verksamheten och förebygga föroreningarna så att vi minskar vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi skall även i framtiden ligga främst bland våra konkurrenter i branschen, vad gäller miljöarbetet.

Vi skall se till att gällande lagar, förordningar och tillstånd följs och anta utmanande miljömål. Våra medarbetare skall bibringas god kunskap om vår miljöpåverkan. Miljöpolicyn skall för allmänheten vara tillgänglig.

VD Stig Pohl

Hur kan vi hjälpa dig?

captcha txt Inte läsbart? byt text